Kernagenda

In 2021 is de kernagenda voor Geldermalsen samengesteld. Hiervoor is een enquête huis aan huis verspreid onder de inwoners. De antwoorden die we ontvangen hebben, hebben we verdeeld in 7 thema's. Hieronder staan ze overzichtelijk op een rijtje. Je kunt hier ook de kernagenda als PDF inzien of download de kernagenda direct.

Algemeen en Communicatie

ALGEMEEN EN COMMUNICATIE

ONDERWERPHAALBAARHEIDSTATUS
Opening winkels op zon­dagen.Ge­meente West Betuwe onder­zoekt dit in het vier­de kwar­taal van 2021. Be­sluiten hierop worden na de ver­kiezingen maart 2022 ver­wacht.2021 en 2022 uitslag af­wachten
Ver­beteren communi­catie van­uit gemeente West Betuwe naar in­woners.Het Parti­cipatie­beleid gemeente West Betuwe is vast­gesteld. Hier­in staat ver­meld hoe de gemeente in­woners betrekt bij be­sluiten.Start 2021/20222 werk­groep
Web­site gemeente in begrijpe­lijke taal om­zetten.In­woners kunnen tips in­brengen over pagina’s die lastig te lezen of te be­grijpen zijn. Gelder­malsen Samen Centraal (GSC) neemt hierin initiatief door een werk­groep op te richten in het kader van dit onder­werp.Start 2021/2022 werkgroep
GBA

GROEN & BIODIVERSITEIT EN AFVAL

ONDERWERPHAALBAARHEIDSTATUS
Ver­beteren kwali­teit, onder­houd en beleid Groen en meer bio­diversi­teit in open­bare ruimte en centrum.Het vast­gestelde Groen­beleid van de gemeente is sober en doelmatig. Waar mogelijk worden in­woners be­trokken bij bio­diversi­teit. De actie Steen­breek draagt bij aan groenere tuinen. Open­bare ruimte heeft vaak ook een functie zoals parkeer­plaats­en.Start werk­groep 2021 en 2022 onder­zoeken
Duur­zaam­heid en lucht­kwaliteit ver­beteren.Iedereen is verant­woorde­lijk voor ver­duur­zaming. De gemeente start met een Lokale Adaptatie Strategie. In­woners kunnen daar­in aan­geven wat zij be­lang­rijk vinden en mee­denken. Er komen ook ge­sprekken met woning­cor­po­raties voor ver­duur­zaming sociale huur­woningen.2022 onderzoeken
Tegen­gaan zwerf­afval, meer afval­bakken of ge­reed­schap.Er staan nu 781 afval­bakken in Gelder­malsen. Deze worden weke­lijks ge­leegd. In het centrum en op drukke plekken vaker, soms dage­lijks. Zwerf­afval ont­staat door de houding en het gedrag van mensen. Meer afval­bakken is niet altijd de oplossing. GSC gaat de gemeente West Betuwe aan­sporen hier meer aan­dacht aan te be­steden.Eind 2021 en vinger aan de pols in 2022
Verkeer

VERKEER

ONDERWERPHAALBAARHEIDSTATUS
Aan­dacht voor ver­keers­veilig­heid op door­gaande wegen zoals: Tunnel­weg, Tieler­weg, van Dam van Isselt­weg, Rijks­straat­weg, Rijn­straat, Kennedy­laan, Marijke­straat, Juliana­weg, Koppelse­dijk 30 km. Poppelen­burger­straat problemen met drempels.Deze wegen voldoen aan de norm van Veilig volgens de Wet. Houding en gedrag van deel­nemers ver­oor­zaken het probleem. Drem­pels niet altijd een op­lossing. Voor de Koppelse­dijk staan wel eind 2021 twee ver­keers­drempels gepland in combinatie met re­constructie van deze weg. Tieler­weg ter hoogte van Notaris­appel wordt onder­zocht om de over­steek veiliger maken voor scholier­en die gym­zaal be­zoeken. De Poppelen­burger­straat wordt onder­zocht met team Verkeer op mogelijk­heden.2021/2022 Start werk­groep en contact zoeken met wijk­agent voor overige wegen die zijn genoemd
Veilig­heid rondom basis­scholen ver­beteren en veilig houden.Er komt een Uit­voerings­plan veilig­heid voor alle basis­scholen in West Betuwe. Datum is nog on­bekend.Werk­groep en onder­zoeken 2022
Betere parkeer­faciliteiten en meer gratis parkeren in centrum.Gemeente West Betuwe start eind 2021 een onder­zoek naar de mogelijk­heden.Eind 2021 en 2022 en onder­zoeken
Wonen

WONEN

ONDERWERPHAALBAARHEIDSTATUS
Meer beschik­bare woning­en, betaal­baar, huur, senioren­woningen, woningen voor starters en door­stromers.Voor sociale huur­woningen is hoogte van het inkomen bepalend. De gemeente West Betuwe heeft een Woonvisie 2020-2030 vast­gesteld.Onder­zoeken
Voorzieningen

VOORZIENINGEN

ONDERWERPHAALBAARHEIDSTATUS
Buiten­sport­mogelijk­heden voor jong en oud.Kader­nota har­monisatie beweeg- en sport­beleid 2022 is vast­gesteld.Onder­zoeken
Tegen­gaan eenzaam­heid & sociale krachten be­vorderen, zoals eet­tafels, woon­kamer, sociale moes­tuin (ver­beteren zorg in de buurt).GSC sluit aan bij de Start­conferentie ‘Eén tegen eenzaam­heid West Betuwe’. Het beleid Bouwen aan Sociale Kracht geeft mogelijk op­lossingen. Binnen­kort start er een steun­ouder­punt en wordt er online gezins­loket gemaakt. GSC zoekt hier­voor de samen­werking met gemeente.5 oktober 2021 en starten werk­groep 2021/2022
Facili­teiten voor jeugd 12+ om elkaar te ont­moeten bijv. jeugdsoos.Pilot Place2Be van Mozaïek is in augustus 2021 gestart als pilot tot eind 2021. De Uitvoerings­agenda ‘Veilig opgroeien’ van de gemeente West Betuwe biedt misschien mogelijk­heden.Onder­zoeken en resultaat pilot volgen
Vervoer

VERVOER

Vervoer
ONDERWERPHAALBAARHEIDSTATUS
Meer facili­teiten voor elektrische auto’s zoals deelauto’s, laad­palen.De gemeente heeft hier nog geen beleid over. In­woners kunnen zelf een verzoek voor een laad­paal in­dienen bij open­baar­laden. nl voor de eigen auto. Er komt een contract voor stra­te­gische laad­palen op logische plekken.GSC houdt vinger aan de pols
Aandacht voor OV en omgeving Station zoals regio­bus, betere bus­regeling naar station, bewaakte fietsen­stalling, intercity.Er is door de gemeente niet gekozen voor een bewaakte fietsen­stalling. De NS onder­zoekt mogelijk­heden Inter­city.Start werk­groep 2022 en onder­zoeken met team Verkeer en NS
Aandacht voor elektrische fietsen en deelfietsen/­scooters/­OV-fietsen, oplaad­punten voor fietsen.De gemeente heeft hier­voor nog geen beleid. Onder­zoeken wat gewenste locaties zijn. OV-fietsen ligt bij Pro-Rail. GSC gaat informeren naar de mogelijk­heden.Onder­zoeken 2022
Recreatie

RECREATIE

ONDERWERPHAALBAARHEIDSTATUS
Recreatie in en aan de Linge, zoals een boulevard, wandel­paden, zwemmen, strandjes, struin­route, aanleg­plaatsen kano’s, buiten­zwembad.Er loopt vanuit gemeente West Betuwe een project kano­routeplan 2.0 ‘Linge bereik­baar voor elke kern’. Er wordt onder­zocht of een aanleg­plek voor kano’s mogelijk is bij de nieuwe boulevard aan de jacht­haven. Zwemmen in de Linge in de vaarweg is verboden.Start werk­groep 2022
Betere facili­teiten voor re­creanten zoals terras­sen, bankjes, picknick­bankjes, openbare toilet­ten.Wanneer er een verzoek binnen­komt dan kijken naar de mogelijkheden/­nut/­noodzaak. Voor open­bare toilet­ten is een Inclusie-­werkgroep actief om dit op te pakken.Start werk­groep 2022